Nyheter

Nyheter

Augusti 2022

Med start den 26/8 (eftermiddag/kväll) så kommer styrelsen att börja dela ut routrar till varje hushåll. Mer information finns i nedan länk från AT installation.

I samband med installationen har Bahnhof skapat en priokod för att förenkla för oss boende att komma i gång med vår nya tjänst. Vi kan ringa hit för att få hjälp med aktivering och eventuell felsökning. Koden används genom att ringa till nedan telefonnummer och sedan knappa in koden när den efterfrågas.

Priokod: 3568 (Giltig till 31/8 -22)
Telefonnummer: 010-510 40 20

Priokoden är giltig till och med 2022-08-31

Klicka på länken nedan!

Välkomstbrev – AT Installation AB Bredband 1000/1000 Mbit/s

Viktig information! Fiber/bredband: Den 1 sep 2022 ökas hastigheten på vårt bredband till 1000/1000Mbit/s. Måndagen den 29/8 mellan 08,00-13,00 kommer installationsarbeten att utföras i föreningens fiber/bredbandsskåp. Räkna med bristfällig eller inget bredband  mellan dessa tider. Varje hushåll kommer att erhålla en router som kopplas ihop med den fasta konvertern/modemet som sitter i allrummet på övervåningen.

Mars 2021

Bostäder med särskild service vid Pärt-Antons gata inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg

Planen vann laga kraft (2020-09-17), detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5523.

10 Dec 2020

Just nu är det stora störningar i vårt bredbandsnät! Servicetekniker jobbar på att lösa felet. Felet uppstod under onsdagen den 9 december. (Avbrottet är nu åtgärdat)

Maj 2020

I brist på stämma anordnas postomröstning gällande byte av vattenmätare, se info på sidan ”stämma”

Mars 2020

Stämman skjuts på framtiden, se mer information på sidan som behandlar stämma.

Februari 2020

Det börjar närma sig vår och därmed årets stämma, titta gärna in på sidan gällande stämman och följ allteftersom det fylls på med datum och dokument

Oktober 2019

Bostäder med särskild service vid Pärt-Antons gata inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg

Byggnadsnämnden beslutade den 24 september 2019 att rubricerat ärende ska ställas ut för granskning. Detaljplanen är upprättad med normalt planförfarande enligt PBL(2010:900).

Underrättelse om granskning

Förslaget till detaljplan innebär kortfattat att det möjliggörs för ett boende med särskild service i en våning. Storleken på byggrätten medger cirka sex lägenheter samt gemensamhets- och personalytor. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Tiden för granskningen är: 9 oktober 2019 – 30 oktober 2019

Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt.

Förslaget finns också tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Besökstid måndag – fredag kl 09.00 – 16.00.

Syftet med granskningen är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter

Synpunkterna på förslaget tas emot skriftligt senast den 30 oktober 2019. Synpunkterna ska märkas med diarienumret 0544/14. Ange namn och adress eller fastighetsbeteckning så att det framgår vem som skickat synpunkterna. I ert svar ska samtliga synpunkter som avses påverka planförslaget framgå tydligt.

Synpunkterna skickas in via e-post till sbk@stadsbyggnad.goteborg.se. Det går även att skicka brev till Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg.

Fastighetsägare ombeds meddela hyresgäster, inneboende, eller ny ägare etc. om handlingarna. Den som inte senast den 30 oktober 2019 framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Information om förslaget kan lämnas av: Robin Sjöström, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 17 51 och Sirpa Ruuskanen Johansson, tfn 031-368 17 87.

Juni 2019

När ni betalar räkningar till föreningen är det viktigt att ni märker räkningen med PAGXX och sedan ert namn, ( XX = ert husnummer ) detta för att det skall läsas in rätt i ekonomisystemet. Alltså inte namnet eller någon annan information först innan PAGXX.

April 2019

Stämma på träffpunkten

April 2018

Stämma onsdag 18april kl 19:00 på Träffpunkten

Februari 2018

Senaste information gällande eventuellt byggande av boende för särskild service på Pärt-Antons Gata

Syftet med detaljplanearbetet är att pröva möjligheten att uppföra ett boende med särskild service (BmSS) i ett plan innehållande sex lägenheter, träffpunkt och personalutrymmen.

Tyck till!

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Samråd
Välkommen på samråds- och informationsmöte onsdagen den 21 februari klockan 17-19 i nya Påvelundsskolans matsal, Ängkärrsvägen 22. Ingång från skolgården.

Synpunkter lämnas senast 2018-03-13.

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande–lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan–och-byggprojekt/

April 2017

Stämman har genomförts den 5e och det var trevligt som vanligt.

På stämman diskuterades div ämnen som önskades lyftas fram till samtliga boende, dessa kommer nu här.

Huvudkran för vatten och avstängning.

Huvudkranen inne i huset är på fastighetsägarens ansvar.
Total avstängning för en hel gata görs utifrån huvudkran under marken i ”korsningen”.
Rörmokare har verktyg för att öppna dessa brunnar för att komma åt. Glöm ej att informera berörda hushåll i tid innan planerad avstängning och hur lång tid det kommer att vara.

Snöskottning, förfrågan angående intresse för att köpa in snöskottning inklusive ansvarsförsäkring lyftes på stämman, det fanns ett antal personer som kunde vara intresserade av detta, mer information kommer att gå ut i brevlådorna, men om någon vill ha mer info redan nu så kan ni kontakta Bengt Johansson PAG 25 som håller i detta ärende och har även tagit in offerter för detta uppdrag.

Många boende har problem med katter som använder deras trädgårdar som utomhustoaletter, vi vill då påminna om föreningens ordningsregler.

”KATTER

Hundar, katter m.m. får endast vistas lösa på den egna tomten i övrigt hållas under sträng uppsikt.”

Är det så att man vet med sig om att man har lösspringande katter i området så kan man betänka grannarnas väl i denna fråga.

En önskan om att försöka att hålla lite bättre städat från skräp som ligger längs varje tomtgräns på fram och baksida framkom likaväl. Försök även att tänka på att klippa ner buskar som hänger ut över gångbanor och liknande, 25cm ut från tomtgräns och en fri höjd på 180cm säger normala anvisningar.

Det framkom även att det finns förslag på att bygga någon form av boende på vårt område från kommunens sida.

IMG_2894

Info om ev byggnad

Vi skall försöka få kommunen att gå ut med mer information och kalla till ett informationsmöte om vad detta kommer att innebära för oss som boende i området.

Det finns även ett intresse från boende att överklaga detta bygge och mer information om detta kommer att komma ut inom kort.

Mars 2017

Kallelse till stämman den 5 April finns nu under fliken stämma!

Februari 2017

Information gällande kommande vattenavläsningar och medföljande kostnader.

Till dig som har en fastighet med dagvattenanslutning
Du får detta brev för att du är kund hos Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.
Från årsskiftet gör vi en omfördelning av hur vi tar betalt för vatten och avlopp. Det innebär att taxan delas upp i tre delar: dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Spillvatten är det vatten som spolas ner i exempelvis kök och badrum. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, grönytor och parkeringsplatser. Som kund betalar du för den eller de tjänster du använder.
Dagvatten
Spillvatten
Dricksvatten Dricksvatten
Avlopp
Henrik Kant
Förvaltningschef
Vänliga hälsningar
Göteborgs Stad
Kretslopp och vatten
Göteborg januari 2017
Din fastighet är ansluten till Göteborgs Stads ledningsnät för dagvatten. Det innebär att du kommer att få en ny post på din faktura som heter ”Fast avgift dagvatten”. Tidigare har du betalat för din dagvattenanslutning när du betalat för avloppstjänsten. Nu delas avloppsavgiften upp i en spillvatten och en dagvattenavgift. Om flera fastigheter delar dagvattenanslutning kommer du på fakturan kunna se hur stor andel du betalar.
Samtidigt som vi inför den nya dagvattentaxan sänker vi avgiften för vattenförbrukningen. För en verksamhet med stor vattenförbrukning och liten dimension på sin dagvattenledning kompenserar det helt eller delvis för införandet av dagvattenavgift. För verksamheter som inte använder mycket dricksvatten
men som har ytor som avleder stora mängder dagvatten blir avgiftshöjningen större än vid en vanlig taxehöjning.
Den nya taxan införs för att fördela kostnaderna för dagvatten mer rättvist och för att bättre följa lagen om allmänna vattentjänster.
Om du undrar över något kan du läsa mer på www.goteborg.se/dagvattentaxa.
Du kan också vända dig till Kretslopp och vattens kundservice, telefon 031-368 27 00.
Kretslopp och vatten
Kretslopp och vatten • Kundservice • Box 123 • 424 23 Angered • 031-368 27 00
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se • www.goteborg.se
Nu delar vi upp avgiften
Det innebär att taxan delas upp i tre delar: dricksvatten, spillvatten och
dagvatten.

Här är information i orginal på bif fil 170130_DV Brev övriga[610]

Mars 2016

Nu finns inbjudan till stämma + verksamhetsberättelse utlagt på hemsidan på sidan som heter Stämma!

Februari 2016

Inbjudan till årets stämma har gått ut i alla brevlådor.

Tid för stämman är den 6/4 kl 19:00

Plats: Träffpunkten, Östra Skärvallsgatan 1.

Kallelse och dagordning kommer ca 3v innan stämman.

Juni 2015

Nya bilder i galleriet 🙂

Mars 2015

Nya styrelsen efter stämman, inlagd med kontakter på hemsidan under ”kontakter”.

Stämma på träffpunkten 23/3 kl 19:00

Se länken i menyn med namn Stämma för att ta del av viktig information inför mötet.

Glöm ej att lämna in motioner i förväg om ni vill ta upp något på stämman.

Februari 2015

Ny hemsideleverantör klar.

Hemsidan är under rekonstruktion och kommer att uppdateras löpande.

December 2014

Nu skall all installation med fiber och tv vara på plats. Kontrollera gärna att allt fungerar som det skall. Om det skulle vara något problem med installationen så vänder ni er till AT-Installations felanmälan. Telefonnummer 020-668500. Öppet Mån-Sön kl 08:00-21:00 eller via epost svcgbg@atinstallation.se

Analogt utbud skall fungera till alla tv, det digitala utbudet kräver att TV;n klarar av DVB-C.

SAVE THE DATE!

Stämma / årsmöte 23mars 2015 kl 19:00.

Plats: Träffpunkten.

Mer info kommer när det närmar sig.

November 2014

Det kommer finnas möjlighet att för extra kostnad få ytterligare fiberuttag monterat t.ex i vardagsrummet på entréplan eller eget val.

Kostnaden beror på hur mycket tid och material som går åt och debiteras varje hushålls som önskar detta. Maila till Niclas i styrelsen snarast så samlar han in namnen på de som önskar extra uttag och lämnar över till AT Installation.

AT kommer sedan att föreslå tidpunkt för detta extra arbete.

—————————————————-

Information från AT installation 

( samma som i brevlådan )

Serviceinformation för TV och Bredband via fiber.

Efter installationen av fibernoden (CPE) i ditt hus, kommer den nya

TV och Bredbandtjänsten med 17 analoga kanaler samt 100/100Mbps

att starta 1:a December 2014. Av dessa 17 analoga kanaler kommer

6 stycken också skickas digitalt.

TV information: Leverantör BILD@SE och SAPPA.

Övriga TV-tjänster, beställning av digitalbox, betalkanaler m.m:

Kontakta Sappa på 0774-444 744

TV- information och priser hittar du på www.sappa.se

Bredband: Leverantör RIKSNET.

Övriga Bredbandtjänster, beställning av IP-telefonin m.m.

Kontakta Riksnet på 0770-33 99 33

Bredband information och priser hittar du på www.riksnet.se

Vid fel på kabel-TV, ingen bild, dålig bild eller frysningar i bilder, kontakta alltid

AT INSTALLATION AB.

FELANMÄLAN TV : 020-668500

08:00-21:00 mån –sön

ni kan även maila fel på epost: svcgbg@atinstallation.se

Vid fel på Bredband, ingen anslutning, IP-telefoni fungerar ej, kontakta alltid RIKSNET. FELANMÄLAN BREDBAND/IP Telefoni : 0770-339933 08:00-21:00 mån-fred,

11:00-16:00 lör-sön. epost:support@riksnet.se

Tips vid fel:

  1. Kontrollera att nätadaptern är ansluten till eluttaget, nätadaptern matar både kabel-TV:n och Bredband/IP-telefoni.
  2. Kontrollera att antennkabeln är hel och sitter i uttaget och TV:n/Boxen ordentligt, dålig bild eller frysningar i digital-TV kan förekomma.
  3. Kontrollera nätverkskabel mellan datorn och Fiberboxen vid ingen anslutning av bredband/IP-Telefoni, prova byta till ny nätverkskabel om reserv finns. AT delar ut 1m nätverkskabel till alla på området.

Tips om du saknar fria digitala kanaler i din TV:

Sappa alltid är fria kanaler som levereras via Fiber/kabel-TV till dig, du kan tag emot dessa kanaler fritt om din TV har en DVB-C box inbyggt i TV:n.

Sappa säljer boxar om din TV saknar DVB-C, tyvärr kostar det fria utbudet 49:-/ månad om Sappa levererar boxen.

Du kan även köpa en DVB-C HD box via nätet t.e.x www.Conrad.se

inga extra månadsavgifter tillkommer.

Med vänliga hälsningarAT Installation AB

April 2014

Påvelund 25 april 2014

Osbergets Radhussamfällighet.

Viktig information från styrelsen angående fiberinstallation i våra fastigheter.

I enlighet med stämmans beslut den 26 mars 2014 har styrelsen nu tecknat avtal med AT-Installation om installation av fibernät för TV och bredband. Vi har löfte om att installationen skall vara klar för bruk den 1 dec 2014 .

AT-Installation beräknar komma igång med installationen under augusti/september månad. AT  kommer att meddela varje länga några dagar innan de behöver tillgång till mark och hus. En viktig del i arbetet åligger fastighetsägaren som ansvarar för att den kabelränna som löper utmed husgrunden är tillgänglig för installatörerna.För hus med altan framför ytterdörren skall de tvåförsta brädorna (närmast husfasad )avlägsnas under installationen,  detta gäller även de som har lagt trädäck på gården.Om annat föremål blockerar rören/kablage,måste detta avlägsnas under tiden då installationen pågår.

Styrelsen kommer att skicka ut två inbetalningskort till samtliga husägare.Det första inbetalningskortet på (5000:-)kr kommer ut i oktober.Denna summa täcker 50% av Installationskostnaderna (som är ett avtalskrav från AT) Det andra inbetalningen sändes ut i december och täcker resten av installationskostnaderna och 6-månaders TV/bredbandsavgift som skall betalas i förskott(totalsumman blir c:a 6900:-)kr AT-installation bjuder på gratis bredband för december månad 2014.

Därefter kommer avgiften för TV/bredband debiteras två gånger per år . Betalningen blir (precis som idag) förskottsbetalning för 6-månaders TV/bredband .

För er som vill säga upp nuvarande bredbandsavtal har leverantören lovat att det nya fibernätet tas i bruk senast 1 dec 2014. Men för den som vill gå över till IP-telefoni är rekommendationen att INTE säga upp telefonnumret hos Telia tills EFTER att bredbandet tagits i drift (eftersom Telia kan eventuellt blockera telefonnumret innan Riksnet hinner koppla om)

Det är nu viktigt att varje fastighetsägare utför de åtgärder framför egen fasad som erfordras för att kabelrännan görs åtkomlig för installatörerna . Det pris som vi har fått på installationen baseras på att det skall var lättåtkomligt att dra fibern .

Vi i Styrelsen har försökt efter bästa förmåga att förutse eventuella hinder som installationen kan medföra. Några dagars TV stopp bör man räkna med i varje länga under installationen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Osbergets Radhussamfällighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.