Allmän information & avgifter

Information om Osbergets Radhussamfällighet

Under årens lopp har diverse information lämnats ut till husägarna. Vi rekommenderar att ni har en pärm med sådan information om fastigheten. I den bör finnas bruksanvisningar för den maskinella utrustningen, husritningar samt några handlingar från Osbergets Radhussamfällighet:

 

I stadgarna kan du bland annat läsa att samfällighetens syfte är att förvalta områdets gemensamhetsanläggning för kall-, spill- och dagvatten, centralanläggningen för radio och TV /Bredband samt ansvara för översyn och skötsel av hängrännor och stuprör.

 

Vidare skall samfälligheten främja medlemmarnas gemensamma intressen gentemot kommun och entreprenörer samt verka för en positiv boendemiljö.

 

Medlemskapet i samfälligheten är obligatoriskt och det är husägarna som är de formella medlemmarna. Årsavgiften, liksom de särskilda avgifterna för radio och TV (bas- och tilläggsutbud), bestäms av årsmötet (”stämman”).

Tidplan för avgifter & arvoden 2024

 

Se hit! Obligatoriska avgifter för fastighetsägare i samfälligheten, 2024. Avgifterna/fakturorna skickas till varje fastighetsägare via e-post genom vårt affärssystem Fortnox. Meddela kassören vilken mejl som är aktuell Det åligger varje fastighetsägare att förse Kassören med aktuella uppgifter för ändamålet.

  • Årsavgift/medlemskap i samfälligheten:                              1600 kr/år
  • Årsavgift för TV & bredband fiber 1000/1000Mbit/s:                5424 kr/år

Viktig information! Fiber/bredband: Den 1 sep 2022 ökas hastigheten på vårt bredband till 1000/1000Mbit/s. Måndagen den 29/8 mellan 08,00-13,00 kommer installationsarbeten att utföras i föreningens fiber/bredbandsskåp. Räkna med bristfällig eller inget bredband  mellan dessa tider. Varje hushåll kommer att erhålla en router som kopplas ihop med den fasta konvertern/modemet som sitter i allrummet på övervåningen.

Med start den 26/8 (eftermiddag/kväll) så kommer styrelsen att börja dela ut routrar till varje hushåll. Mer information finns i nedan länk från AT installation.

I samband med installationen har Bahnhof skapat en priokod för att förenkla för oss boende att komma i gång med vår nya tjänst. Vi kan ringa hit för att få hjälp med aktivering och eventuell felsökning. Koden används genom att ringa till nedan telefonnummer och sedan knappa in koden när den efterfrågas.

Priokod: 3568 (giltig till 31/8 -22)
Telefonnummer: 010-510 40 20

Priokoden är giltig till och med 2022-08-31

Se länk nedan (Uppdaterad Aug 2022)

Välkomstbrev – AT Installation AB Bredband 1000/1000 Mbit/s

 

Samfälligheten leds av en styrelse som väljs av en ordinarie stämma, vilken äger rum före 1 maj.

 

Kallvattensystemet är uppbyggt på följande sätt: Radhussamfälligheten har avtal med Vattenverket som levererar vatten till 7 platser (brunnar med vattenmätare mitt för gaveln på de längor som ligger mot huvudgatan). VA-verket läser av sina mätare och sänder därefter ut fakturor till föreningen.

 

Från VA-verkets mätare går sedan samfällighetens rör till fastigheterna och i varje fastighet sitter en vattenmätare som ägs av samfälligheten.

 

Genom detta arrangemang har samfälligheten att organisera mätning och debitering av vattenkostnaderna till varje fastighet. Det görs så här: En av fastighetsägarna i längor med gemensam (VA-verkets) mätare ansvarar för avläsning och samman-ställning av samtliga vattenmätare i berörda fastigheter. Underlag för detta distribueras till de ansvariga av kassören.

 

Normalt görs vattenavläsning under april och oktober, således bara 2 ggr/år. Vid ett av dessa tillfällen läser fastighetsägaren själv av och lämnar uppgift på sina mätarställningar till den ansvarige, som då bara distribuerar, samlar in och sammanställer blanketter och skriver räkningar. Vid det andra tillfället läser den ansvarige av vattenmätaren själv.

 

Ansvaret för vattenavläsning och distribution av räkningar cirkulerar på årsbasis inom respektive (vatten-)länga, vilket för de flesta innebär att du har detta ansvar var 14:e år. (Det är oftast 14 fastigheter kopplade till varje VA-verkets mätare) Kassören samordnar vattenavläsningar och distribution av räkningar.

 

Observera att i samband med ägarbyte är det lämpligt att båda parter gemensamt läser av vatten- och elmätare och gör upp om hur den gamla ägarens förbrukning skall betalas.

 

Hängrännor och stuprör som finns på radhus och carport ägs och underhålls av samfälligheten. Underhållet är organiserat på följande sätt;

 

Rensning av hängrännor skall göras minst en gång om året av respektive fastighetsägare. I samband med detta skall du också titta på både hängrännor och stuprör (där sådana finns). Om du då upptäcker skador eller annat som bedöms kunna erfordra en underhållsinsats (reparation, målning) så skall detta anmälas till styrelsen. Styrelsen kan emellanåt också göra en samlad inspektion, så att status kan hållas någorlunda lika över området.

 

Avloppet för dagvatten ägs och underhålls av samfälligheten.

 

Avloppet för vatten tillhör respektive fastighet fram till den punkt där detta är inkopplat på ett för längan gemensamt avloppsrör. Det gemensamma avloppsröret ägs och underhålls vid behov av samfälligheten och slutar i VA-verkets rör.

Boendemiljön värnar vi om på olika sätt:

 

· Tag hänsyn till grannar och undvik att såga, spika, borra eller spela hög musik/TV på kvällstid. Informera grannarna om ni skall ha ljudlig fest och tänk på att sommarfesten kanske bör flytta inomhus före midnatt, så att de som behöver sova också kan göra detta ostörda.

 

· Notera att fastighetsägaren är ansvarig för underhåll av alla sidor av sin balkong och sin ”trädgårdsgarderob”. Vissa fastigheter har dock kommit överens om att låta grannen måla balkong- eller ”trädgårdsgarderobens” baksida med ”sin” färg.

 

· Varje fastighetsägare har att skotta, halkbekämpning och röja sin trottoar (eller 120 cm ut från tomtgräns där det saknas trottoar) från snö, is eller uthängande växtlighet (träd och buskar). Snöröjning på gatorna är dock gatukontorets ansvar.

 

– För att underlätta halkbekämpning har samfälligheten ett cementrör där medlemmarna fritt får hämta stenflis (salt får inte användas av hänsyn till djuren). Röret är placerat på vändplatsen mellan Pärt-Antons gata 53 och 55.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *