Stadgar

STADGAR FÖR OSBERGETS RADHUSSAMFÄLLIGHET

 

§ 1

Samfällighetens namn är ”Osbergets radhussamfällighet”.

 

§ 2

Till grund för dessa stadgar ligger svensk författningssamling nr 700 och 701 av år 1966 avseende lag om vissa gemensamhetsanläggningar.

 

§ 3

Samfällighetens syfte är att enligt § 22 i svensk författningssamling 700 förvalta kall-, spill- och dagvattenledningar samt central tv-anläggning helt i enlighet med anläggningsbeslut rörande gemensamhetsanläggning inom:

289 kv. Starbåten 290 kv. Bohusekan 291 kv. Finnjollen

292 kv. Trissjollen 293 kv. Trålaren 294 kv. Tankfartyget

295 kv. Dragglinan i Älvsborg i Göteborgs kommun.

 

Samfälligheten har vidare att verka för en positiv boendemiljö samt att främja medlemmarnas gemensamma intressen gentemot kommun och entreprenörer.

 

§ 4

Som medlem av samfälligheten betraktas alla som enligt köpekontraktets § 3 och § 4 äger radhusfastighet i § 3 i dessa stadgar nämnda kvarter.

 

§ 5

Det åligger medlem att iakttaga sina skyldigheter mot samfälligheten att ej skada samfälligheten ävensom att motverka dess syften. Vidare bör medlem snarast till styrelsen anmäla skada på av samfälligheten förvaltad egendom samt att bereda den som handlar på uppdrag av samfälligheten tillträde till fastighet för utförande av på samfälligheten ankommande underhålls och reparationsarbeten.

 

§ 6

Det åligger medlem att till samfälligheten inom föreskriven tid erlägga den årsavgift som samfällighetsstämman beslutar.

 

§ 7

Vid försäljning av radhusfastighet övergår medlems tillgångar och skulder inom samfälligheten på den nye ägaren på det sätt som anges i § 7 i SF nr 700.

 

§ 8

Samfällighetens styrelse skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna skall väljas för en tid av två år, varvid tillses att mandattiden utgår växelvis så att årligen halva antalet mandat förnyas. Styrelsen äger rätt att själv besluta om fördelningen av dessa ledamöters befattningar och är beslutsför då minst fem ledamöter eller suppleanter är närvarande. För beslut fordras bifall från minst tre närvarande ledamöter. Vid nedlagd röst eller lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

 

§ 9

Firmanamnet tecknas av ordföranden och sekreteraren i förening. Samfällighetens postgiro tecknas av kassören.

§ 10

Det åligger styrelsen:

 

Att i överensstämmelse med stämmans beslut, i den mån dessa icke strida mot lag, utöva de befogenheter som tillkommer samfälligheten;

 

Att ombesörja arbete som fordras för gemensamhetsanläggningen;

 

Att uttaga fastighetsägarnas årsavgifter samt avgifter för vatten;

 

Att låta föra samfällighetens räkenskaper enligt vad som i allmänhet gäller om bokföring;

 

Att senast tre veckor före ordinarie stämma till revisorerna överlämna bokslut jämte styrelseberättelse;

 

Att på ordinarie stämma lämna styrelsens förslag till budget för beräkning av årsavgift;

 

Att i övrigt handha samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med dess syften.

 

§ 11

Samfällighetens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår.

 

§ 12

För granskning av styrelsens förvaltning och samfällighetens räkenskaper skall för tiden från ordinarie stämma ena året intill dess nästa ordinarie stämma hållits påföljande år utses två revisorer samt en suppleant till dessa.

 

§ 13

Ordinarie stämma hålles före 1:a maj. Extra stämma hålles då styrelsen eller revisorer finner så lämpligt, eller då minst tio medlemmar skriftligen anhåller hos styrelsen med angivande av de ärenden som önskas bli behandlade.

 

§ 14

Samtliga medlemmar som fullgjort sina förpliktelser mot samfälligheten äger rösträtt.

 Vid samfällighetsstämma äger dock endast en medlem av varje radhusfastighet en röst.

 Medlem må vid stämma företrädas av befullmäktigat ombud oavsett ombudets medlemskap av samfälligheten.

§ 15

Kallelse till ordinarie stämma skall bibringas till medlemmarnas kännedom på sätt som stämman beslutar senast två resp. en vecka före stämmodag. Uppgift om ärendet skall angivas

 

§ 16

På ordinarie stämma skall förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

2. Val av två justeringsmän.

3. Fråga om stämma utlyst i laga ordning.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

5. Verksamhetsberättelse.

6. Revisionsberättelse.

7. Godkännande av revisionsberättelse.

8. Fråga om beviljande av styrelsens ansvarsfrihet.

9. Fastställande av styrelsens förslag till budget för nästkommande räkenskapsår.

10. Val av styrelseledamöter – vart annat år.

11. Val av revisorer.

12. Val av nomineringskommitté bestående av tre medlemmar.

13. Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden.

 

Vid extra stämma må andra ärenden icke bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

 

§ 17

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie stämma har att till styrelsen göra skriftlig framställan därom senast en vecka före stämmodag.

 

§ 18

Omröstning på stämman skall ske öppet om sluten omröstning ej begärs. För beslut fodras två tredjedelars majoritet hos stämman.

 

§ 19

Vid ändring av stadgar skall beslut härom konfirmeras av två på varandra följande stämmor, varemellan en tid av minst två månader skall förflyta.

 

 

2023

Västra Frölunda

Styrelsen

Osbergets radhussamfällighet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *